องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด หมุ่ที่ 7 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190

นายจำนงค์ อ้นทอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

063-8095240

นายชยพล พลสิงห์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

084 060 -1164

  • วิสัยทัศน์

    “ ท้องถิ่นน่าอยู่ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานวัฒนรรมท้องถิ่น การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล “ “Information is a modern community. People’s quality of life. Strong leadership. Local culture. Management based on principles of good governance “.

ข่าวสารชาวอบต.ตากแดด

กิจกรรมชาวอบต.ตากแดด

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

รักษ์ชุมพร เที่ยวชุมพร ณ จุดชมจันทร์ @เนินทรายงาม
7 กรกฎาคม 2566

ผลิตภัณฑ์ตำบล

พี่น้อง อบต.ตากแดด เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลตากเเดด
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)