คณะผู้บริหาร (ฝ่ายข้าราชการประจำ)
 • นายชยพล พลสิงห์

  รองปลัด อบต.ตากแดด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ตากแดด

  โทร.084-0601164

 • นายชยพล พลสิงห์

  รองปลัดอบต.ตากแดด

  โทร.084 060 -1164

 • นางวิมลวรรณ เชื้อทอง

  หัวหน้าสำนักปลัด

  โทร.089-8684098

 • นางกุลธิดา เตจะฟอง

  นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร. 090-0699873

 • นายวีระพร ขำคม

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร.081-9798252