สมาชิกสภาอบต
 • นายไพศาล ครุฑวิธี

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1

  064-7740862

 • นายชูเกียรติ เทพมณฑา

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2

  099-4838126

 • นางลัดดา เดชบุญญาภิชาติ

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3

  083-5916443

 • นายนรากร ชูจีน

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4

  095-0723318

 • นายถาวร ชูรังสิทธิ์

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5

  082-8183055

 • นายอรรถวิท ยังสวัสดิ์

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6

  081-0812524

 • นายวิรัตน์ นุชรังค์

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7

  063-0796313

 • นางนาตยา ยังโยมร

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8

  093-6096882

 • นางอำนวยพร นุชานี

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9

  082-7619619