ภาพกิจกรรม
กิจกรรม อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น

กิจกรรม อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น

4

29 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565

58

31 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

65

24 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเล่นลูกลม ชมแสงสี ริมคลองนาคราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเล่นลูกลม ชมแสงสี ริมคลองนาคราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

67

24 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

57

24 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.ตากแดด พาคนพิการและผู้ดูแล เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565

อบต.ตากแดด พาคนพิการและผู้ดูแล เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565

56

23 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

68

15 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565

54

1 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565

โครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565

732

19 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

44

15 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตากแดด ประจำปี 2565

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตากแดด ประจำปี 2565

676

3 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

688

18 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

694

18 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปลูกต้นไม้

กิจกรรมปลูกต้นไม้

44

24 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันท้องถิ่นไทย  ประจำปี 2565

โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

647

22 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่

รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่

40

3 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

360

17 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการบัณฑิตน้อย ปี 2563

โครงการบัณฑิตน้อย ปี 2563

44

15 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

42

15 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

618

8 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...