สำนักปลัด
 • นางวิมลวรรณ เชื้อทอง

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • จ.ส.อ.สมบัติ นินนานนท์

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางสาวอุทุมพร เมืองสุคนธ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวศศธร ทองพร

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นายสุวิจักขณ์ บำรุงสุข

  นักวิชาการศึกษา

 • นายโสภณ สนานคุณ

  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธรณะภัย

 • นายอรรฆสัณฑ์ จันทร์คงช่วย

  นิติกร

 • นางสาวตมิสา แก้วนาบอน

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวสุนิสา ใสสุชล

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นางสาวเพ็ญศรี ทันบุรี

  ครู

 • นางสาวเอมอร ส้มแป้น

  ครู