ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณตลาดนัดเขาหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-21

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

จ้างซ่อม (ปะยาง) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3618 ชุมพร รหัสครุภัณฑ์ 005-64-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-22

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๖๐ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-27

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-19

เทศบาลตำบลท่ามะพลา

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน หมู่ที่ ๗,๘ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๔๗ ต้น เทศบาลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-11

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-25

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

ซื้อหนังสือเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-26

องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของกองช่าง ประเภทน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น (ตามรายละเอียดที่แนบ)(แปรผันตามราคาน้ำมัน ณ เวลาซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-20

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-27

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายดอนหว้า-เขาล้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-22

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ซื้อธงชาติ ขนาด 120 x 180 ซม. จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-22

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-25

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-22

เทศบาลตำบลท่ายาง

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านไทยทรงดำ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย(ช่วงที่2) หมู่ที่ 2 ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 145 ต้น เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

2023-09-18

เทศบาลตำบลสะพลี

จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดตัดแต่งต้นไม้ถนน 2 ข้างทาง เทศบาลซอย 14 หมู่ที่ 9 และเทศบาลซอย 10 หมู่ที่ 5 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-25

สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก

ซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติก จำนวน 300 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-25

เทศบาลตำบลวังไผ่

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-11

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก

ทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) พร้อมติดตั้ง

2023-01-12

เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

ซื้อชั้นวางรองเท้าสำหรับเด็กเล็ก จำนวน ๔ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-07

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

ซื้ออาหารเสริมนม (นม) ยู เอช ที ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-14