ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-18

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดกิจกรรมงานพิธีและรัฐพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-24

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

ซื้อสารส้มใส และคลอรีนผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-23

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-12

เทศบาลตำบลท่ามะพลา

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-19

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-17

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่(แพมเพิร์ส)ตามโครงการสนันสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับการขับถ่าย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-24

องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ

จัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค (สลิงแขนตรง) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๗๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

2024-07-24

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักสงฆ์ถ้ำเพิง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-24

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ ๗๗๔๒ ชุมพร รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๓-๐๐๐๑ จำนวน ๔ เส้น พร้อมบริการติดตั้งและตั้งศูนย์ถ่วงล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-24

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับท่อระบายน้ำ ซอยฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-17

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-15

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-24

เทศบาลตำบลท่ายาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า สายสมบุญอุทิศ หมู่ที่ 9 บ้านบางหลง ตำบลท่ายาง

2024-03-27

เทศบาลตำบลสะพลี

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-24

สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก

จ้างเหมาพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขทั่วประเทศ ร่วมจัดกิจกรรม รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส (Big Cleaning Day) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-19

เทศบาลตำบลวังไผ่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล 7 ( ต่อจากของเดิม ) หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านเขาถล่ม ตำบลวังไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-07-24

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก

ทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) พร้อมติดตั้ง

2023-01-12

เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

จ้างเชื่อมปีกสโลปติดบุ้งกี๋ของรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๙๑๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-17

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟและเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-19