วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
28 กันยายน 2565

3


 ท้องถิ่นน่าอยู่ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานวัฒนรรมท้องถิ่น การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
“Information is a modern community. People’s quality of life. Strong leadership. Local culture. Management based on principles of good governance “.

 

พันธกิจ
          1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
          2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านกาศึกษา สาธารณสุข อาชีพ และสวัสดิการสังคม
          3.จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
          ๔.บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ๕.พัฒนาศิลปะ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประเพณีท้องถิ่น
          ๖.สร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
          1.การคมนาคมสะดวก  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง
          2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
          3.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          4.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          5.ธำรงไว้ซึ่งศิลปะ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประเพณีท้องถิ่น
          6.การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล