การบริการพื้นฐาน

 

          การคมนาคม

                   องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด  มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญผ่าน  คือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑  (เอเชีย)  ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก   ส่วนเส้นทางสายรองที่เชื่อมต่อจากถนนสายหลักเข้าสู่ชุมชน คือ  ถนนสายทุ่งเบี้ย –วัดประเดิม ,ถนนสายบ้านหนองทองคำ – วัดหาดทรายแก้ว  และถนนสายช่อง 9 อสมท. -บางเป้ง อีกทั้งยังมีเส้นทางเชื่อมกับ เทศบาลเมืองชุมพร  เทศบาลตำบลวังไผ่  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา  เทศบาลตำบลบางหมาก  และเทศบาลตำบลขุนกระทิง  นอกจากเส้นทางคมนาคมดังกล่าวแล้ว  ยังมีเส้นทางรถไฟสายใต้ผ่าน  จึงทำให้การคมนาคมของชุมชน  สะดวก  รวดเร็ว  และเข้าถึงพื้นที่บริเวณเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดได้โดยสะดวก

 

          การโทรคมนาคม

                    การให้บริการด้านโทรคมนาคม  และด้านการสื่อสารต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลตากแดด ดังนี้
                   1.สถานีถ่ายทอดสดโทรทัศน์ช่อง 3,5,9  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9  ตำบลตากแดด อำเภอเมือง  จังหวัด
                      ชุมพร
                   2.สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท. ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร
                   3.หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย/เสียงไร้สาย  จำนวน  9  จุด

 

          การไฟฟ้า

                   การบริการด้านกระแสไฟฟ้าภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด   มีการให้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร โดยได้ทำการเปิดให้บริการกับประชาชนภายในตำบลทั้ง  ๙  หมู่บ้าน  ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ  90  เปอร์เซ็นต์  ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

 

          ทรัพยากรธรรมชาติ

                   ทรัพยากรดิน  ลักษณะของดินภายในพื้นที่ตำบลตากแดด ส่วนมากจะเป็นดินเหนียว               ปนทราย  ซึ่งมีความเหมาะสมในการเพาะปลูกเป็นอย่างมาก  ส่วนมากจะใช้ประโยชน์ในการทำนา  ทำสวน ทรัพยากรน้ำ  แหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้แก่ แม่น้ำชุมพร

 

          แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   ลำน้ำ  ลำห้วย                      ๖        สาย
                   บึง  หนอง  และอื่นๆ               ๗      แห่ง

 

          แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                     ฝาย                                ๔        แห่ง
                     บ่อน้ำตื้น                         ๔๒๗  แห่ง
                   บ่อโยก                              ๑๔     แห่ง
                     สระน้ำ                             ๒       แห่ง