การลดขั้นตอนกระบวนงาน

858200q2sokq3g3a

Download this file (การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน.pd)

การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน.pd

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการสำนักปลัด

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการกองคลัง

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการกองช่าง