1. รายงานการวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  2. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมือง จ.ชุมพร
  3. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน