องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190
โทรศัพทร์ : 077-613432 โทรสาร :
E-mail Address : info@takdad.go.th