1. คู่มือประชาชน อบต. ตากแดด
 2. คู่มือประชาน การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
 3. คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 4. คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับ
 5. คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 6. คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย
 7. คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 8. คู่มือประชาชน การรับชำระค่าธรรมเนียมขยะ
 9. คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์
 10. คู่มือประชาชน การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
 11. คู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วย
 12. การรับชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
 13. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 14. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
 15. การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามาตรา 32
 16. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 17. การแจ้งถมดิน
 18. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามาตรา 39 ทวิ
 19. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามาตรา 39 ทวิ
 20. การแจ้งขุดดิน
 21. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 22. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามาตร 33
 23. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามาตรา 21
 24. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ
 25. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 26. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (2)
 27. การขอเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงาน
 28. การขอนุญาตรื้อถอนอาคารตามาตรา 22
 29. การขอต่ออายุใบอนุญาต
 30. ภาษีโรงเรือนและที่ดีน
 31. ภาษีป้าย
 32. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 33. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 34. การรับชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
 35. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 36. การขอรับบำเหน็จ 1,2,3,4,5,6
 37. การจดทะเบียนพาณิชย์ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
 38. การขอต่ออายุใบอนุญาต
 39. การขอนุญาตรื้อถอนอาคารตามาตรา 22
 40. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 41. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 42. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ
 43. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามาตรา 21
 44. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามาตร 33
 45. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 46. การแจ้งขุดดิน
 47. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามาตรา 39 ทวิ
 48. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามาตรา 39 ทวิ
 49. การแจ้งถมดิน
 50. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 51. การบันทึกรายได้เน็ตประชารัฐ
 52. การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามาตรา 32