๑.  นายสาโรจน์ พยุหกฤษ                   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่   ๑            บ้านหัวคู

          ๒.  นางเยาวดี  โคกแก้ว                        ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่   ๒           บ้านวัดประเดิม

          ๓.  นายกิตติศักดิ์  พัฒนเจริญ              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่   ๓            บ้านวัดหาดทรายแก้ว

          ๔.  นายพิชีพ   ชนสถาน                       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่   ๔           บ้านดอนแค

          ๕.  นายชัยวัฒน์ ใสสุชล                       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่   ๕           บ้านบางเป้ง

          ๖.  นายธนวรรธน์  ดีรักษา                     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๖            บ้านหนองหมุก

          ๗.  นายสุมิตร  สังข์นิมิตร                     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่   ๗          บ้านในห้วย

          ๘.  นายกฤษฎา   ยังโยมร                     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่   ๘           บ้านหนองทองคำ

          ๙.  นายสุนัย  ชั่งสัจจา                          กำนันตำบลตากแดด           บ้านห้วยผาก