1. รายรับ-รายจ่ายประจำเดือนมกราคม 2556
  2. รายรับ-รายจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2555
  3. รายรับ-รายจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
  4. รายรับ-รายจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2555
  5. รายรับ-รายจ่ายประจำเดือนกันยายน 2555
  6.  งบแสดงฐานะการเงิน