นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

1.1  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบพึ่งตนเอง

1.2  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1.3  ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

1.4  ส่งเสริมความรู้ด่านการผลิตและการบริหาร

1.5  ส่งเสริมให้มีการตั้งกลุ่มอาชีพ

1.6  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

1.7  จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการขาดเงินทุนให้แก่ราษฎรในตำบลตากแดด

2. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

2.1    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง

2.2    พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และให้มีประสิทธิภาพ

2.3    ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้

2.4    ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลายหลายและทั่วถึง

2.5    จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจนในเขตพื้นที่ตำบลตากแดด

2.6    ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาแบบตลอดชีวิตแก่ประชาชนในตำบลตากแดด

2.7    ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบลตากแดด เช่น งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุวัดประเดิมในวันวิสาขบูชาโลก งานประเพณีแห่เทียนพรรษา งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสวดกลางบ้าน

2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี

2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

2.10  สนับสนุนให้มีสนามกีฬา และมีการจัดแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตำบลเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการคมนาคม

3.1 สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เช่น ดำเนินการปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการ ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนลาดยาง ถนนลูกรักบดอัดแน่น หรือปรับแกรดให้มีสภาพดีขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการพานิชย์ให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกที่

3.2 สร้างและปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล เช่นการขยายเขตระบบประปา ก่อสร้างและปรับปรุงประปาหมู่บ้าน สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน

3.3 สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ โดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา และใช้ในด้านเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง

3.4 ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง

3.5 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนน ในเขตพื้นที่ตำบลตากแดด ให้ครอบคลุมและทั่วถึง

4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.1 ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง

4.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลตากแดดมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อรวมทั้งปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลตากแดด มีสุขภาพแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย

4.4 สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตำบลตากแดดตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข

4.5. ส่งเสริมและรับปรบปรุงระบบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบำบัด และฟื้นฟูทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์

4.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญ และบำรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสวนสาธารณะ

4.7 รณรงค์สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด

5. นโยบายด้านสังคม

5.1 ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน

5.2 ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว

5.3 สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล

5.4 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน

5.5 สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันปราบปรามและบำบัดยาเสพติด

6. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน โดยการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตำบลตากแดด”

6.2 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ทุกแห่งในกรณีที่เหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

6.3 เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ สถาบันองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ

Development policies of the local administration.

1. Economic policies.

1.1 Promote the economic community. And the empowerment of the community self-sufficient and self-reliant community.

1.2 Strengthening economic sufficiency. And local knowledge of the King’s Works.

1.3 Promote training career short.

1.4 Promoting knowledge production and management.

1.5 Promote the professional group.

1.6 Economic Community.

1.7 Loans to fund the occupation. To the revenue increase. The basic problem is a lack of funding to the district representatives in the sun.

2. Policy, education, religion, culture and sports.

2.1 Promote and support education in both formal and ongoing.

2.2 Child Development Center is to develop and effectively.

2.3 Promote the learning community. As a source of knowledge.

2.4 for various sports activities and thorough.

2.5 Establishment of a fund for the education of poor students in the district sun.

2.6 Promoting lifelong learning and education to the people of the district sun.

2.7 Promotion of tradition. Cultural identity as a distinctive district of the sun such as Songkran. Wat Phra That quilt festival debut on Vesak. Candle Festival parade. Loy Krathong festival. Traditional folk hymns.

2.8 Promote and encourage the religious traditions cultural artifacts.

2.9 Promote and support for children and youth religious education and learn the local culture.

2.10 support the arena. The event has been held in the village and district levels so that people can enjoy activities together.

3. Policy, infrastructure, transportation and utilities.

3.1 Create and maintain all roads. The main route between the village and. Will be upgraded to the standard. People can use throughout the year, such as road improvements that have been transferred from other agencies. Road that connects the village with the main network to link with the project plan. The concrete paving of roads. I compacted the road. Water or edit a better condition. Can facilitate the commute. Transportation, agriculture, and commercial and have easy access and faster. In order to spread prosperity to all.

3.2 Establish and improve the water supply system to cover the entire district. Such as the expansion of the water supply system. Construction and improvement of the water supply. Support the operation of the water system board.

3.3 Creating and maintaining water resources. Or by adding water to the water supply. And used in agriculture to cover thoroughly.

3.4 to the power distribution system. The area covered by the state and country.

3.5 install public street lamps. In the district sun. Provides a comprehensive and thorough.

4th. Policy, public health and the environment.

4.1 Promote public health care system to be strengthened.

4.2 Support and encourage the people in the district, the sun is the knowledge of various ailments. And prevention of epidemic and infectious diseases, as well as basic first aid.

4.3 Promote the sun in the district. Healthy. Promote the sport and exercise.

4.4 Support the development of quality of life, well-being strategy parish sun.

4.5. Promote improved environmental and clapping. And treatment. And restoration of natural assets and environmental organizations to complete.

4.6 landscape landmark. Maintenance of parks and recreational facilities.

4.7 Awareness campaign. And participation of the people in the district in the conservation of natural resources and the environment. To achieve maximum utilization efficiency.

5. Policy on social

5.1 Promote the creation of livable communities. And to strengthen the unity of the community.

5.2 Implementation of the Family Development Center. Encourage all sectors of society to participate in activities that will strengthen and comfort to the family.

5.3 Support to the security of life and property of the people of the district.

5.4 Housing for elderly patients vulnerable to poverty and social students.

5.5 Government policy. In the prevention and treatment of drug addiction.

6. Policy, politics and management.

6.1 promote a democratic system of government with the King as Head of State. By focusing on public participation in all aspects of community organization supported by the public, “we can do with co-operation and co-benefits. People of the parish to the sun “.

6.2 The local government assistance. And other agencies. In all cases of emergency, which will cause serious damage to people in the Organization sun.

6.3 Optimization of an integrated public relations. In order to create the image. Institute of Organization sun. Public acceptance and trust.