สภาพทางสังคม 

 

การศึกษา

มีสถานศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน  ภายในตำบล  ดังนี้
1.โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว  หมู่ที่ 3  ตำบลตากแดด  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร ระดับการศึกษา  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา  ถึง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.โรงเรียนบ้านในห้วย  หมู่ที่ 7  ตำบลตากแดด  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร ระดับการศึกษา  ระดับประถมศึกษา
3.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัด ชุมพร   ระดับการศึกษา  เป็นการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต
4.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  หมู่ที่ 7 ตำบลตากแดด  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  ระดับการศึกษา  ตั้งแต่ประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดทรายแก้ว  หมู่ที่ 3  ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดูแลเด็กตั้งแต่อายุ  2 – 3 ปี
6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในห้วย  หมู่ที่ 7  ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดูแลเด็กตั้งแต่อายุ  2 – 3 ปี

 

สาธารณสุข

                ภายในตำบลตากแดด  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด  ที่ให้บริการอนามัย        ขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  ตำบลตากแดด  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  เพื่อให้บริการอนามัยขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในเขตตำบลตากแดด  ทั้งตำบลและตำบลใกล้เคียง

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                ประชากรในเขตตำบลตากแดด  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัดและสำนักสงฆ์เป็นสถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมงานประเพณี  และพิธีกรรมทางศาสนา
ในเขตตำบลตากแดดมีสถานที่สำคัญทางศาสนา  ดังนี้
1.วัดประเดิม                   ตั้งอยู่    หมู่ที่ 2  บ้านวัดประเดิม
2.วัดหาดทรายแก้ว          ตั้งอยู่    หมู่ที่ 3  บ้านหาดทรายแก้ว
3.วัดหนองหมุก               ตั้งอยู่    หมู่ที่ 6  บ้านหนองหมุก
4.สำนักสงฆ์ถ้ำเขาน้อย    ตั้งอยู่    หมู่ที่ 6  บ้านหนองหมุก

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                  การดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของตำบลตากแดด  อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร  ตำบลท่าตะเภา  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  ซึ่งในตำบลตากแดดมีป้อมสายตรวจประจำตำบลตากแดด  จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  ตำบลตากแดด  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร