สภาพทางเศรษฐกิจ

 

        การเกษตร 

             ประชากรในตำบลตากแดด  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร รับจ้าง และรับราชการ           ตาม ลำดับ โดยมีการปลูกมะพร้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง งานบริการ และอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง นอกจากนี้หลังจากว่างเว้นจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต ก็จะไปประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นการชั่วคราว

 

ข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจของตำบลตากแดด
ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร

(ราย)

พื้นที่เพาะปลูก

(ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว

(ไร่)

ผลผลิต

(กิโลกรัม)

ปาล์มน้ำมัน 351 4,949 4,949 11,319,700
มะพร้าว 479 2,706 2,706 405,900
มังคุด 105 393 184 165,416
ยางพารา 31 259 241 60,350
ทุเรียน 73 119 119 173,300
ลองกอง 107 95 78 654
เงาะ 81 63 63 58,286
ที่มา: สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร

 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

            ลานรับซื้อปาล์มน้ำมัน                                2        แห่ง
                      1) ลานปาล์มบ้านในห้วย
                      2)  3 อ ลานปาล์ม
            โรงแรม/ รีสอร์ท                                      4        แห่ง
                      1) เรือนสมคิด
                      2) ธนพรรีสอร์ท
                      3) บ้านเอก
                      4) วังสวีทรีสอร์ท