สภาพทั่วไป

 

ที่ตั้ง

                   องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  ตำบลตากแดด  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  โดยห่างจากที่ว่าการอำเภอทางทิศใต้ประมาณ  8  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         เทศบาลตำบลวังไผ่  และเทศบาลเมืองชุมพร
                   ทิศใต้             ติดต่อกับ         องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา
                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         เทศบาลตำบลบางหมาก
                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ          เทศบาลตำบลขุนกระทิง

 

เนื้อที่

                   องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐.๕๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๑๒,๘๕๐  ไร่

 

ประชากร

                   ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
                   องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด  มีประชากรรวมทั้งสิ้น  ๖,377  คน  แยกเป็นชาย      ๓,077  คน  หญิง  ๓,300  คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  23  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕9)  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  310  คน/ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน  3,001  ครัวเรือน

 

หมู่ที่ ประชากร รวม จำนวนครัวเรือน หมายเหตุ
ชาย หญิง

529

266

138

533

355

311

451

155

339

594

334

165

538

381

317

437

171

363

1,123

600

303

1,071

736

628

888

326

702

493

354

140

375

245

222

388

212

572

 
รวม 3,077 3,300 6,377 3,001  

 

ช่วงอายุและจำนวนประชากร

 

ประเภท ชาย หญิง หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ

 

753

1,772

552

 

614

2,298

388

 

อายุต่ำกว่า 18 ปี

อายุ 18 – 60 ปี

อายุมากกว่า 60 ปี

 

รวม 3,077 3,300