ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยพลับ (ช่วงที่ 2) ม.9

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยพลับ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9

ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202207261106

0