ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถไถปรับเกลี่ยแต่งซ่อมแซมไหล่ถนน จำนวน 16 ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถไถปรับเกลี่ยแต่งซ่อมแซมไหล่ถนน จำนวน 16 ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

………………………………………

202207271353-1

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

………………………………………………….

202207271353

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

………………………………….

202207200954

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 7 รายการ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 7 รายการ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2565

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

……………………………………..

202207181431

 

0

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

……………………………………………….

202205121512

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1/2565

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202201291501

0

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนธันวาคม 2564

Posted by:

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนธันวาคม 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1. จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน

2. ก่อสร้างถนน คสล. สายกลางนา ม.3 – ม.4

3. จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ของ อบต.ตากแดด

4. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง

5. ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก กระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง

6. ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง)

7. วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ

8. จ้างเหมาบริการ 4 รายการ โครงการ7วันอันตรายปีใหม่

0

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

Posted by:

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๗ รายการ 2. วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 39 รายการ โครงการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2565 3. จ้างเหมาบริการรถประชาสัมพันธ์ (รถแห่) จำนวน 1 คัน 4. ทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2565 5. เหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จ จำนวน 2 รายการ 6. แบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บท 4945 ชุมพร 7. จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 รายการ ใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2565 8. ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2-2564

0

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564

Posted by:

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1. จ้างเหมาบริการ พนักงานจัดทำแผนที่ภาษี พ.ศ. 2565 2. จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดบริเวณรอบสระหนองหลวง ม.2 3. จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 8 รายการ 4. หมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 5. ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ตากแดด หมายเลขทะเบียน กข 4930 ชุมพร 6. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ตากแดด 7. อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2-2564 สำหรับเดือน พฤศจิกายน 2564 8. แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โครงการจัดการเลือกตั้งประจำปี 2565

0

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted by:

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

0
Page 1 of 6 12345...»