สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

Posted by:

แบบ สขร.1

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วันที่    4      เดือน ธันวาคม    พ.ศ. 2561

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

2. พ.ย

0