สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

Posted by:

แบบ สขร.1

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วันที่    5      เดือน กรกฎาคม    พ.ศ. 2562

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

9. มิ.ย.

0