ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนธันวาคม 2564

Posted by:

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนธันวาคม 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1. จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน

2. ก่อสร้างถนน คสล. สายกลางนา ม.3 – ม.4

3. จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ของ อบต.ตากแดด

4. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง

5. ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก กระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง

6. ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง)

7. วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ

8. จ้างเหมาบริการ 4 รายการ โครงการ7วันอันตรายปีใหม่

0