ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564

Posted by:

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1. จ้างเหมาบริการ พนักงานจัดทำแผนที่ภาษี พ.ศ. 2565 2. จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดบริเวณรอบสระหนองหลวง ม.2 3. จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 8 รายการ 4. หมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 5. ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ตากแดด หมายเลขทะเบียน กข 4930 ชุมพร 6. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ตากแดด 7. อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2-2564 สำหรับเดือน พฤศจิกายน 2564 8. แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โครงการจัดการเลือกตั้งประจำปี 2565

0