ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

Posted by:

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1. จ้างเหมาขุดลอกกำจัดขยะ 2. วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ กองช่าง 3. ถนน คสล. สายกลางนา ม.3 เชื่อม ม.6 4. วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 5. เครื่องรับส่งวิทยุประจำที่ จำนวน 1 เครื่อง 6. เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ จำนวน 5 เครื่อง 7. ชุดเสาส่งสัญญาณเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 1 ชุด 8. โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว 9. อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1-2564

0