ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1/2565

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202201291501

0