ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนเมษายน 2564

Posted by:

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนเมษายน 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1. จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ โครงการเจ็ดวันอันตราย 2. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 4945 ชุมพร 3. ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9745 ชุมพร 4. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 5. ซื้อวัสดุุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 6. ถุงดำ จำนวน 100 กก.

0