ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

Posted by:

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1. นมโรงเรียน 2. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายวัดหาดทรายแก้ว-บ้านหนองทองคำ (ช่วงที่ 1) ม.3 เชื่อม ม.4

0