ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนตุลาคม 2563

Posted by:

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนตุลาคม 2563

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

2. ทำป้ายไวนิล 1. จ้างเหมาพนักงานจัดทำแผนที่ภาษี

0