สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

Posted by:

แบบ สขร.1

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วันที่   2     เดือน มิถุนายน    พ.ศ. 2563

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

8. พ.ค. 63

0