สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

Posted by:

แบบ สขร.1

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วันที่    4     เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2563

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4. ม.ค. 63

0