สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

Posted by:

แบบ สขร.1

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วันที่    3      เดือน มกราคม    พ.ศ. 2563

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ธ.ค. 62

0