สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

Posted by:

แบบ สขร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วันที่    5     เดือน พฤศจิกายน    พ.ศ. 2562

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1. ต.ค. 62

0