สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

Posted by:

แบบ สขร.1

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วันที่    4      เดือน ตุลาคม    พ.ศ. 2562

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

12. ก.ย. 62

0