สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

Posted by:

แบบ สขร.1

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วันที่    4      เดือน มิถุนายน    พ.ศ. 2562

8. พ.ค

0