สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562

Posted by:

แบบ สขร.1

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วันที่    5      เดือน เมษายน    พ.ศ.  2562

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

6. มี.ค

0