Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

……………………………………………….

202205121512

0

ประกาศการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไทยนุกูล ม.5

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไทนนุกูล (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5

ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202205111440

0