ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2565

Posted by:

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2565

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1. จ้างเหมาบริการ 4 รายการ (7วันอันตรายช่วงปีใหม่) 2. ขุดวางท่อระบายน้ำ ซอยหลัง รร. ม.7 3. วัสดุไฟฟ้า 8 รายการ

0