ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดทรายแก้ว ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดทรายแก้ว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดทรายแก้ว ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

……………………………………

202206061451

 

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางฯ กจ 9795 ชุมพร

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ตากแดด หมายเลข

ทะเบียน กจ 9795 ชุมพร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202206021140-1

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ตรวจเช็ค/ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางฯ กจ 9795 ชุมพร

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ตรวจเช็ค/ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ตากแดด หมายเลข

ทะเบียน กจ 9795 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202206021140-1

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202206021140

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202206021139

 

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในห้วย

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในห้วย ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202205251545

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยพลับ (ช่วงที่ 2) ม.9

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยพลับ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9

ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202205250933

0

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

……………………………………………….

202205121512

0

ประกาศการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไทยนุกูล ม.5

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไทนนุกูล (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5

ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202205111440

0

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2565

Posted by:

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2565

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1. จ้างเหมาบริการ 4 รายการ (7วันอันตรายช่วงปีใหม่) 2. ขุดวางท่อระบายน้ำ ซอยหลัง รร. ม.7 3. วัสดุไฟฟ้า 8 รายการ

0