องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

Posted by:

ภาพการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

0

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2/2565

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

ไตรมาส 2-2565

0

ประกาศการตรวจรับพัสดุงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายกลางนา หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายแก้ว หมู่ที่ 3,6 ตำบลตากแดด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,406 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,030 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

Posted by:

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  การตรวจรับพัสดุงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายกลางนา หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 6

บ้านหาดทรายแก้ว หมู่ที่ 3,6 ตำบลตากแดด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,406 เมตร หนา 0.20 เมตร

 ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,030 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

………………………………….

202204261609

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202204191719

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดวางท่อระบายน้ำ (ซอยหลังโรงเรียนบ้านในห้วย ม.7)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดวางท่อระบายน้ำ (ซอยหลังโรงเรียนบ้านในห้วย หมู่ที่ 7

ตำบลตากแดด)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202204121558

0
Page 1 of 2 12