Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

……………………………………………….

202205121512

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1/2565

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202201291501

0

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนธันวาคม 2564

Posted by:

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนธันวาคม 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1. จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน

2. ก่อสร้างถนน คสล. สายกลางนา ม.3 – ม.4

3. จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ของ อบต.ตากแดด

4. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง

5. ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก กระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง

6. ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง)

7. วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ

8. จ้างเหมาบริการ 4 รายการ โครงการ7วันอันตรายปีใหม่

0

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

Posted by:

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๗ รายการ 2. วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 39 รายการ โครงการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2565 3. จ้างเหมาบริการรถประชาสัมพันธ์ (รถแห่) จำนวน 1 คัน 4. ทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2565 5. เหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จ จำนวน 2 รายการ 6. แบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บท 4945 ชุมพร 7. จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 รายการ ใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี 2565 8. ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2-2564

0

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564

Posted by:

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1. จ้างเหมาบริการ พนักงานจัดทำแผนที่ภาษี พ.ศ. 2565 2. จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดบริเวณรอบสระหนองหลวง ม.2 3. จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 8 รายการ 4. หมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 5. ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ตากแดด หมายเลขทะเบียน กข 4930 ชุมพร 6. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ตากแดด 7. อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2-2564 สำหรับเดือน พฤศจิกายน 2564 8. แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โครงการจัดการเลือกตั้งประจำปี 2565

0

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted by:

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

0

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนกันยายน 2564

Posted by:

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนกันยายน 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1. วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 2. เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 3. ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ตัว 4. ก่อสร้างถนน คสล. สายสันติสุข หมู่ที่ 8 5. ก่อสร้างถนน คสล. สายถนนหลวง หมู่ที่ 6 6. ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยพลับ หมู่ที่ 9 7. ก่อสร้างถนน คสล. สายฟาร์มอินแปลง หมู่ที่ 6 8. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 9. ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะของ อบต.ตากแดด หมายเลขทะเบียน 81-3781 ชุมพร 10. วัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด 11. วัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด 12. เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 83 ขวด 13. ออาหารแห้งสำหรับจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 7 รายการ 14. ข้าวสาร จำนวน 166 ถุง 15. ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณหมู่ที่ 7 16. วัสดุอุปกรณ์ 7 รายการ โครงการอบรมความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย 17.วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18. โทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 2 เครื่อง 19. ก่อสร้างถนน คสล. สายร่วมใจพัฒนา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 20.วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 21. วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 22. ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 23. ก่อสร้างถนน คสล. สายขุนศรีรองวัง หมู่ที่ 7 24. ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ของ อบต.ตากแดด 25. ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดทรายแก้ว 26. วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 27. วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 28. วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 29. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 30. สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ตากแดด ประจำปี 2564 31. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบล จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 1 , 4 , 5 32. ก่อสร้างสถานที่จอดรถบริเวณสระหนองหลวง หมู่ที่ 2 33. ก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในห้วย 34. ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง 35. วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 36. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพ่วง3 ช่วงที่2 ม.4

0

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

Posted by:

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1. วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 2. วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 3. ซ่อมแซมอาคาร ศพด.วัดหาดทรายแก้ว 4. โปรแกรมป้องกันไวรัสแบบรายปี 7 เครื่อง 5. โปรแกรมป้องกันไวรัสแบบรายปี 8 เครื่อง 6. เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง 7. เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง 8. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง 9. วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 10. ตู้เหล็กบานเลือ่นกระจก จำนวน 2 หลัง 11. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง 12. วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 13. วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 14. กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ตัว พร้อมติดตั้ง15. ซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารของ อบต.ตากแดด ยี่ห้อ Samsung หมายเลขพัสดุ 417 64 0004 16. เดินสายและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

0

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

Posted by:

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1. ถนน คสล. สายไทยนุกูล ม.5 2. ถนน คสล. ซอยบ้านพ่วง2 ม.4 3. โต๊ะทำงานชนิดโต๊ะเหล็ก จำนวน 1 ตัว 4. ชุดฝึก อปพร. จำนวน 20 ชุด 5. ยางรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 เส้น 6. ซ่อมแซมแอร์รถยนต์ กจ 9795 ชพ 7. ซ่อมแซมถนน คสล. ในหมู่บ้านซันนี่วิลล์เดอะลากูน ม.1 8. โคมไฟถนน จำนวน 100 ชุด 9. สายดูดน้ำพร้อมหัวดูด จำนวน 1 ชุด 10. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 11. คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 12. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,480 โด๊ส 13. แผงกั้นจราจร จำนวน 10 ชุด 14. ถังขยะพลาสติก จำนวน 100 ใบ 15. ถุงขยะ จำนวน 200 กก. 16. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องสป. จำนวน 1 เครื่อง 17. ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมและห้อง อปพร. 18. ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง 19. วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

0

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

Posted by:

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1. จ้างเหมาขุดลอกกำจัดขยะ 2. วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ กองช่าง 3. ถนน คสล. สายกลางนา ม.3 เชื่อม ม.6 4. วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 5. เครื่องรับส่งวิทยุประจำที่ จำนวน 1 เครื่อง 6. เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ จำนวน 5 เครื่อง 7. ชุดเสาส่งสัญญาณเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 1 ชุด 8. โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว 9. อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1-2564

0
Page 1 of 5 12345