ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในห้วย

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในห้วย ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202205251545

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยพลับ (ช่วงที่ 2) ม.9

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยพลับ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9

ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202205250933

0

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

……………………………………………….

202205121512

0

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2565

Posted by:

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2565

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1. จ้างเหมาบริการ 4 รายการ (7วันอันตรายช่วงปีใหม่) 2. ขุดวางท่อระบายน้ำ ซอยหลัง รร. ม.7 3. วัสดุไฟฟ้า 8 รายการ

0

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2/2565

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

ไตรมาส 2-2565

0

ประกาศการตรวจรับพัสดุงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายกลางนา หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายแก้ว หมู่ที่ 3,6 ตำบลตากแดด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,406 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,030 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

Posted by:

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  การตรวจรับพัสดุงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายกลางนา หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 6

บ้านหาดทรายแก้ว หมู่ที่ 3,6 ตำบลตากแดด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,406 เมตร หนา 0.20 เมตร

 ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,030 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

………………………………….

202204261609

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202204191719

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดวางท่อระบายน้ำ (ซอยหลังโรงเรียนบ้านในห้วย ม.7)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดวางท่อระบายน้ำ (ซอยหลังโรงเรียนบ้านในห้วย หมู่ที่ 7

ตำบลตากแดด)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202204121558

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ (โครงการเจ็ดวันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ (โครงการเจ็ดวันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

……………………………………..

202204111312

0

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2565

Posted by:

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2565

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1. ถังขยะพลาสติก 100 ใบ 2. ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ 4. ป้ายไวนิล ATK 5. ก่อสร้างถนน คสล. สายไทยนุกูล ม.5 6. ซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 7. วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ

0
Page 1 of 61 12345...»