Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

……………………………………………….

202205121512

0

ประกาศการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไทยนุกูล ม.5

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไทนนุกูล (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5

ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202205111440

0

ประกาศการตรวจรับพัสดุงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายกลางนา หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 6 บ้านหาดทรายแก้ว หมู่ที่ 3,6 ตำบลตากแดด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,406 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,030 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

Posted by:

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง  การตรวจรับพัสดุงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายกลางนา หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 6

บ้านหาดทรายแก้ว หมู่ที่ 3,6 ตำบลตากแดด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,406 เมตร หนา 0.20 เมตร

 ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,030 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

………………………………….

202204261609

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ (โครงการเจ็ดวันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ (โครงการเจ็ดวันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

……………………………………..

202204111312

0

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถนนหลวง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถนนหลวง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6

ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202203071537-1

0

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านพ่วง 3 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านพ่วง 3 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4

ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

202203071537

0
Page 1 of 36 12345...»